logo-CEM

Pavelló Municipal d'Esports de Riudellots de la Selva
Carrer Pineda 18
17457, Riudellots de la Selva, Girona

info@serveidesports.cat
Telèfon 972477471
Whatsapp 621227944


De Dilluns a Divendres
7.00 - 22.00h
Dissabtes
9.00 - 20.00h
Diumenges
9.00 - 14.00h

Instagram

Facebook

Twitter

 


Omple el formulari i et respondrem tan aviat com sigui possible :)

Tornar
15.03.2021

Protocol Seguretat COVID 19

Protocol Seguretat COVID 19

El Servei d’Esports de Riudellots de la Selva estableix que, en el marc del pla de la nova normalitat de Catalunya, per mitjà del present comunica les condicions generals aplicades a les Instal·lacions Esportives de Riudellots de la Selva per tal de garantir la seguretat i la salut de les persones per a la pràctica esportiva i de l’activitat física, en les mateixes instal·lacions esportives, sense distinció.

 

Les mesures descrites en aquest document, s’estableixen en caràcter general i complementàriament als protocols dictats per les autoritats competents, especialment en matèria de salut pública, així com aquelles Ordres Ministerials que puguin regir en cada cas segons les diferents fases de la pandèmia.

 

En aquest sentit, els diferents agents del teixit esportiu que organitzin activitats esportives en les Instal·lacions Esportives Municipals de Riudellots de la Selva o impulsin, d’alguna manera, pràctiques vinculades a l’exercici físic hauran de confeccionar i adequar aquestes mesures de seguretat a un protocol propi de prevenció ajustat a les característiques de l’activitat que realitzi, per tal de garantir la salut, seguretat i higiene dels seus participants.

 

Sportgest Associació Esportiva serà qui donarà compliment al protocol de seguretat i higiene de les instal·lacions esportives i vetllarà per comprovar que totes les activitats esportives realitzades en les instal·lacions municipals siguin segures.

 

Qualsevol activitat esportiva o pràctica d’activitat física ha de guiar-se pel principi de minimització de risc. Per tant, tota activitat que comporti risc associat així com alta concentració de persones s’ha d’evitar, fins a haver superat amb èxit el risc provocat per la COVID-19.

 

Totes les entitats organitzadores d’activitats dins de les Instal·lacions Esportives de Riudellots hauran de determinar per escrit a un responsable d’higiene, que serà la persona encarregada de complir el protocol propi de la seva activitat, vetllant perquè es compleixi la distància social de seguretat i la concentració de persones, accessos i sortides, així com el control de registre dels participants i de la simptomatologia dins la seva activitat.

 

Així mateix, hauran de fer-se responsable de la traçabilitat d’esportistes i de la seva identificació, portar el registre de les activitats esportives en què participen per poder conèixer la simptomatologia clínica i els possibles contactes de risc de cadascun/a.

 

La traçabilitat d’esportistes pot aconseguir-se mitjançant la declaració responsable o un formulari que certifiqui que en els darrers 14 dies no ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no ha donat positiu, no ha conviscut amb persones que ho hagin estat ni ha tingut contacte estret amb persones contagiades. Així mateix, s’ha de comprometre a informar de qualsevol canvi en el seu estat de salut per així mantenir actualitzada la seva vigència.

 

 El Servei d’Esports es compromet a:

  1. Instal·lar panells i infografies informatives de les mesures d’higiene bàsiques i essencials establertes pel Departament de Salut i Ministeri de Salut de manera visible per a les persones usuàries, sòcies i abonades, així com treballadors/es, a qualsevol espai practicable.
  2. Adequar, en conjunt amb les entitats esportives, el pla de contingència, identificant el risc d’exposició al virus de les diferents activitats que es desenvolupin en les instal·lacions Esportives, adoptant mesures de protecció en cada cas, d’acord amb la normativa aplicable.
  3. Facilitar, en el cas que sigui possible, espais de circulació en zones comunes per a minimitzar la proximitat de les persones en els seus desplaçaments dins de la instal·lació.
  4. Atendre a les mesures utilitzades per les diferents Entitats Esportives en funció de les característiques pròpies de l’activitat i la densitat de la seva població.
  5. Tenir a disposició de tots els usuaris els productes desinfectants, rotllos de paper d’un sol ús i tot el material d’higiene i prevenció suficients per a les rutines de neteja.
  6. Vetllar que en tot moment es mantingui un control de la higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions i material esportiu de la instal·lació.
  7. Tenir present tots els suggeriments de millora per tal de garantir la màxima seguretat dels usuaris.

 

Mesures d’higiene i condicionament de les instal·lacions:

 

En tota instal·lació es realitzaran les oportunes tasques de manteniment, desinfecció i control lliure de SARS-CoV2 per tal de donar compliment a totes les mesures sanitàries i d’higiene que adopti el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i/o el Ministeri de Sanitat, segons correspongui.

 

Hi haurà a disposició de tothom qui accedeixi a tota instal·lació on es realitzi pràctica esportiva solucions hidroalcohòliques a l’entrada de cada instal·lació (Pavelló, Camp de futbol i Piscina Municipal), així com a la recepció, l’espai de màquines de musculació, cardiovasculars i fitness, sala d’activitats dirigides i a la pista.

 

Es reforçaran les mesures d’higiene de les Instal·lacions i espais de pràctica esportiva, especialment a els espais de pràctica d’activitat constant, doblant els torns de neteja i desinfecció.

 

En el cas de la pista del Pavelló, hi haurà ventilació constant i permanent mantenint les portes d’emergències obertes i amb el sistema d’extracció d’aire encès.

 

En totes les instal·lacions procurarem mantenir les portes obertes per tal d’evitar que moltes persones toquin les manetes o tiradors.

 

Desconnectarem, en els sistemes que ho permetin, els assecadors de mans i cabells dels vestidors i dels lavabos per tal d’evitar els dispositius d’aire calent.

 

Disposarem a tots els espais papereres sense tapa en els quals es poden dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres es netejaran de forma freqüent, un cop al dia.

 

L’ascensor de la instal·lació ha de ser utilitzat de forma individual i només en el cas que sigui indispensable. Sempre es prioritzarà les escales.

 

Està totalment prohibit qualsevol desplaçament de persones descalces en qualsevol part de les instal·lacions esportives, especialment zona de vestidors i dutxes.

 

Es poden fer activitats en grup sempre que es respecti el 30% d’aforament a excepció de  les activitats esportives on els participants tinguin llicència federativa o escolar, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses.

 

 

Horari de tancament:

 

Les instal·lacions esportives estaran obertes, sense excepció, en l’horari de 7 a 22 h de dilluns a divendres, de 9 a 20 h els dissabtes i de 9 a 14 h els diumenges.

 

Mascareta:

 

És obligatori l’ús de mascareta en tota la instal·lació i tot espai comú.

 

Els esportistes i practicants d’esport i activitat física hauran de portar mascaretes quan desenvolupin la pràctica esportiva en espais interiors a excepció on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol mena d’aglomeració d’esportistes.

 

 

Ús de vestidors:

 

Els vestidors es poden utilitzar, sempre complint amb el grup estable habitual i no superant l’aforament màxim permès.

 

No obstant això, les entitats esportives responsables han d’informar els seus competidors que l’ús dels vestidors és excepcional per a aquells que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.

 

 

Públic:

 

Es permet desenvolupar les competicions amb presència de públic d’acord amb els paràmetres previstos en el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.

L’aforament màxim permès a les instal·lacions esportives de Riudellots de la Selva per al públic serà el determinat pel Procicat.

L’entitat organitzadora de l’activitat dins de les Instal·lacions Esportives de Riudellots haurà de determinar en un llistat el nom de les persones que ingressaran a la instal·lació en caràcter de públic.

Les persones autoritzades a ingressar en caràcter de públic podran fer-ho sempre que compleixin amb els següents requisits:

  • Que garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima i estar tot el temps amb la mascareta posada.
  • Tenir un seient assignat.

 

Recomanacions

 

És important que cada entitat organitzadora de l’activitat tingui present que cal prohibir la pràctica esportiva i l’accés a l’activitat a tota persona simptomàtica (Febre > 37,3ºC o símptomes respiratoris…).

 

Cal advertir i posar en coneixement de les persones que tinguin la voluntat d’accedir a una instal·lació esportiva, que si s’ha estat en contacte estret amb una persona afectada per la COVID-19, encara que amb símptomes lleus, ha d’abstenir-se d’accedir a la instal·lació esportiva un mínim de 7 dies, així com participar de les activitats esportives o físiques, i seguir el protocol d’actuació referit pel seu centre sanitari.

 

Cal prendre registre de totes les incidències que puguin presentar-se en referència a la simptomatologia o estats de salut de tots els participants d’una activitat duta a terme en tota instal·lació, espai o recinte esportiu.

 

Esglaonar els horaris d’accés a instal·lacions esportives per evitar una alta concentració de persones. Sens perjudici del compliment de les fases de desconfinament establertes.

 

Garantir, d’acord amb les previsions i prioritats de control que dicti l’autoritat competent, que els professionals, monitors, entrenadors i tècnics que treballen en instal·lacions o equipaments esportius, així com aquells que desenvolupen la pràctica vinculada amb l’activitat física i l’esport han d’estar asimptomàtics i d’haver donat negatiu en el test COVID19.

 

És indispensable que tots els professionals, monitors, entrenadors, tècnics i  participants que realitzin activitats en les instal·lacions o equipaments esportius de Riudellots de la Selva siguin coneixedors del context de pandèmia actual provocada per la COVID-19 i que acceptin les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament d’una activitat d’aquesta índole. Així mateix, l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de l’activitat assumeixen el risc de dur a terme una activitat i de les contingències que puguin ocasionar-se en relació amb la pandèmia durant l’activitat.

 

Totes les entitats organitzadores d’activitats dins de les Instal·lacions Esportives de Riudellots hauran de signar una declaració d’auto-responsabilitat en relació amb la situació de pandèmia generada per la COVID-19.

 

 

Gerard Fabrellas Ciurana

Regidor de Joventut i Esports

Ajuntament de Riudellots de la Selva